Kancelaria Parafialna

czynna we wtorki od 1600 do 1730
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w parafii w drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy Świętej odprawianej w kościele parafialnym o godzinie 9.30.

Zgodnie z instrukcjami Episkopatu „do chrztu należy dopuszczać wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, że dzieci będą wychowywane w wierze, w której zostaną ochrzczone”.

Zgłaszając dziecko do chrztu, należy przedłożyć:

 • skrócony akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu),
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka,
 • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).
 • zgoda proboszcza parafii rodziców (jeśli nie mieszkają w danej parafii, ale pragną w niej ochrzcić swoje dziecko) i rodziców chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii)
 • zaświadczenie o odbytej spowiedzi rodziców oraz rodziców chrzestnych

Od rodziców i chrzestnych wymaga się udziału w naukach. Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w piątek przed chrztem w salce parafialnej o godzinie 18:30.
Chrzestni muszą posiadać zaświadczenie z parafii zamieszkania (nie zameldowania!) o braku przeszkód w pełnieniu tej funkcji – rodzaj potwierdzenia ich proboszcza, że są osobami wierzącymi i praktykującymi, a więc gwarantują pomoc rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze katolickiej. Rodzice chrzestni powinni być dla dziecka przykładem postawy człowieka troszczącego się o swoją wiarę oraz świadczącego o niej.

Rodzic chrzestny powinien spełniać również warunki, określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców (…);
 • ukończył 16 lat (…);
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

W dniu chrztu rodzice i chrzestni muszą złożyć podpis w parafialnej księdze chrztu.

Opracowane na podstawie https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/kkbids/chrzest_01011975.html

pogrzeb

Przy załatwianiu formalności w biurze parafialnym należy przedstawić:
1. akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego),
2. jeżeli zmarły jest z innej parafii – pisemne pozwolenie tamtejszego proboszcza,
3. zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
Informacje o dacie, godzinie i miejscu pogrzebu ustala się podczas wizyty w kancelarii parafialnej.

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Ustalenie daty planowanego ślubu powinno odbyć się w terminie wcześniejszym w biurze parafialnym. Narzeczeni winni trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do biura parafialnego parafii miejsca zamieszkania, przedkładając następujące dokumenty:
1. świadectwo chrztu (świeżej daty – wydawane przez parafię miejsca chrztu),
2. świadectwo bierzmowania (jeżeli brakuje informacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu),
3. świadectwo ukończenia katechizacji i kursu przedmałżeńskiego,
4. w przypadku wdowców – akt zgonu współmałżonka,
5. personalia świadków ślubu: nazwisko i imiona, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia (wymagany wiek to ukończony 18 rok życia),
6. dowód osobisty.
Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe (ślub kościelny ze skutkami prawno-cywilnymi) powinni dostarczyć odpowiednie dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego. Dokumenty ważne są tylko trzy miesiące od daty wystawienia.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Z początkiem rozpoczynającego się roku szkolnego (wrzesień) młodzież klas VII szkoły podstawowej zobowiązana jest do zgłoszenia chęci przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
Niezbędne dokumenty:
1. Wypełniona i podpisana przez kandydata i jego rodziców deklaracja o chęci przyjęcia bierzmowania (deklarację młodzież otrzymuje od księdza opiekuna na pierwszym spotkaniu)
2. skrócony wyciąg metryki chrztu (jeśli chrzest był poza naszą parafią).
W obecnym roku szkolnym 2019/2020 spotkania dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania odbywają się w naszym kościele:
* klasa VII SP (od II półrocza): kandydaci uczestniczą w celebracjach liturgicznych (msza św. niedzielna, modlitewne czuwania młodzieży, adoracje Najśw. Sakramentu, nabożeństwo różańcowe, roraty, droga krzyżowa) i spotkaniach formacyjnych z księdzem opiekunem (po uprzednim ogłoszeniu).
* klasa VIII SP: raz w miesiącu w piątek – godz. 18,00 (od listopada do marca 17,00) Msza św. i spotkanie formacyjne z księdzem opiekunem i raz w miesiącu spotkanie w grupie z animatorem.
* klasa I szkół średnich: raz w miesiącu w  niedziele – godz. 11,00 Msza św. i spotkanie formacyjne z księdzem opiekunem i raz w miesiącu spotkanie w grupie z animatorem.
Trzyletnie przygotowanie wieńczy przyjęcie sakramentu bierzmowania w II semestrze klasy I szkoły średniej.
Najbliższe spotkania formacyjne:
* klasy VIII w czwartek, 27 lutego, o godz. 18,00 Msza Święta, a po niej w kościele spotkanie formacyjne
* klasy I szkół średnich w niedzielę, 1 marca, o godz. 11,00 Msza Święta, a po niej w kościele spotkanie formacyjne.
Obecność na Mszy świętej i na spotkaniach jest obowiązkowa.

I SPOWIEDŹ i I KOMUNIA ŚWIĘTA

Z początkiem rozpoczynającego się roku szkolnego (wrzesień) rodzice zgłaszają osobiście chęć przystąpienia ich dziecka do I Spowiedzi i Komunii Świętej. W tym celu należy przedstawić

 • skrócony dokument metryki Chrztu Świętego (jeżeli dziecko nie zostało ochrzczone w naszej parafii)
 • potwierdzenie katechety o udziale w katechezie szkolnej.

Przypominam że zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa Ordynariusza Edwarda Dajczaka przygotowanie i przystąpienie do I Spowiedzi i I Komunii Świętej odbywa się w swojej parafii. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może przystąpić do I Komunii Świętej poza swoją parafią, ale tylko za pisemną zgodą proboszcza swojej parafii.
Ponadto informuję, że w roku szkolnym/katechetycznym 2019/2020 w każdym miesiącu (poza niektórymi wyjątkami) odbywać się będą dwa spotkania:

 • w każdy I poniedziałek miesiąca o godz. 18,00 (od listopada do lutego włącznie o godz. 17,00) Msza św. inicjacyjna dla dzieci klas III i ich rodziców. Po Mszy św. w kościele katecheza formacyjna i spotkanie organizacyjne dla rodziców.
 • w każdy IV poniedziałek miesiąca o godz. 16,00 katecheza eucharystyczna dla dzieci (na to spotkanie przychodzą same dzieci).


Obecność na spotkaniach comiesięcznych i na niedzielnych Mszach Świętych  jest obowiązkowa!
Rodziców raz jeszcze bardzo proszę, aby razem ze swoimi dziećmi uczestniczyli w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Nic tak nie buduje i nie uczy dzieci jak świadectwo wiary i dobry przykład rodziców. Bardzo Was o to kochani proszę.


Podczas Mszy św. inicjacyjnych w ciągu roku liturgicznego dokonujemy obrzędów poświęceń:

 • w październiku: różańce
 • w grudniu: medaliki i krzyżyki
 • w lutym: świece
 •  w marcu: książeczki do modlitwy